รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  สนุกกับภาษาฝรั่งเศส 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาววรัญชญา เสือแฟง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26103
   เด็กหญิงจิรัชญา
โพระสะ
3.4
                 
2
26199
   เด็กหญิงชุติกาญจน์
แก้วกล้า
3.4
                 
3
26217
   เด็กหญิงรสสุคนธ์
สังข์ทอง
3.4
                 
4
26226
   เด็กหญิงสุชานันท์
แสงศิริ
3.4
                 
5
26266
   เด็กหญิงมัทรี
สาแก้ว
3.4
                 
6
26277
   เด็กหญิงกนกวรรณ
อ้นนา
3.4
                 
7
26295
   เด็กหญิงณิชาภัทร
คำภู
3.4
                 
8
26305
   เด็กหญิงพนิดา
แก้วเนย
3.4
                 
9
26325
   เด็กหญิงกัญญารัตน์
ม่วงศรี
3.4
                 
10
26327
   เด็กหญิงเขมิกา
จันทร์รอด
3.4
                 
11
26334
   เด็กหญิงชัญญานุช
คุณสม
3.4
                 
12
26345
   เด็กหญิงธัญชนก
สีนวล
3.4
                 
13
26354
   เด็กหญิงพรรณวดี
หัวแห้ว
3.4