รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวเมทินี ใจซื่อ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1