รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ภาษาญี่ปุ่น 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26725
   เด็กหญิงสุพิชชา
ตุ้มท่าช้าง
2.6
                 
2
26163
   เด็กหญิงมนัสนันท์
สังข์ทอง
3.6
                 
3
26184
   เด็กหญิงอารยา
ไชยสอน
3.6
                 
4
26200
   เด็กหญิงฐิตาภา
สีนวน
3.6
                 
5
26224
   เด็กหญิงสาวินี
สีชมภู
3.6
                 
6
26237
   เด็กหญิงจิดาภา
เต้หล่อง
3.6
                 
7
26244
   เด็กหญิงชาลิสา
มาคง
3.6
                 
8
26264
   เด็กหญิงพุฒิพร
เฉื่อยพุก
3.6
                 
9
26321
   เด็กหญิงกชมน
แอบยิ้ม
3.6
                 
10
26322
   เด็กหญิงกนกวรรณ
บัวแก้ว
3.6
                 
11
26338
   เด็กหญิงณัฐกานต์
สัญญารักษ์
3.6
                 
12
26349
   เด็กหญิงบุษยมาศ
เกตุเนียม
3.6
                 
13
26363
   เด็กหญิงสุพัตรา
จิ๋วทา
3.6
                 
14
26392
   เด็กหญิงพิมพกานต์
หลอมนาค
3.6
                 
15
27148
   เด็กหญิงกนกรดา
ดวงแก้ว
1.5
                 
16
27061
   เด็กหญิงอุรัสยา
เกตุขำ
1.2
                 
17
27023
   เด็กหญิงจิตรลดา
แก้วจันทร์
1.2
                 
18
27163
   เด็กหญิงณัฐริกา
นมเนย
1.5
                 
19
27285
   เด็กชายศตพร
แพงทรัพย์
1.8
                 
20
27286
   เด็กชายสิรภพ
กิจภพเลิศศิลป์
1.8
                 
21
27287
   เด็กชายเอกณัฏฐ์
ทัพพะธนสิน
1.8