รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Chinese Club 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25298
   นางสาวปราณี
ทรัพย์เมือง
5.4
                 
2
25371
   นางสาวณัฐณิชา
นิลจันทร์
5.4
                 
3
25380
   นางสาวพณัฐชา
บวรอครโยธิน
5.4
                 
4
25384
   นางสาวพิชญาภา
คงรักษา
5.4
                 
5
25396
   นางสาวสุนิษา
ศรีฟ้า
5.4
                 
6
25403
   นางสาวจุฑามาศ
สอนทุ่ง
5.4
                 
7
25422
   นางสาวมนสิชา
บัวป้อม
5.4
                 
8
25438
   นางสาวกฤตพร
ค้ามอยู่
5.4
                 
9
25441
   นางสาวจริชยา
พูลมา
5.4
                 
10
25445
   นางสาวชนัญชิดา
น้อยทิม
5.4
                 
11
25451
   นางสาวธนัญญา
อุตรพันธ์
5.4
                 
12
25452
   นางสาวธุมวดี
กลิ่นหอม
5.4
                 
13
25454
   นางสาวปภัสรา
แสงเหลือ
5.4
                 
14
25465
   นางสาววรินทร
เฮ็งศิริ
5.4
                 
15
25466
   นางสาววริศรา
ยอดอ่อน
5.4
                 
16
25476
   นางสาวสุนิษา
บ้านกล้วย
5.4
                 
17
25614
   นางสาวเนตรลดา
พงษ์ปรีชา
5.4
                 
18
26973
   นางสาวญาดา
นารถบุญ
5.4