รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Cover Dance 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวพัชราภรณ์ บุญเกื้อ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26592
   เด็กหญิงอภิชญา
พลงาม
2.4
                 
2
26683
   เด็กหญิงกมลวรรณ
ภูกงลี
2.3
                 
3
26561
   เด็กหญิงณิชาภัทร
ศิริคชพันธุ์
2.3
                 
4
26560
   เด็กหญิงณัฐนรี
สวนนุ่ม
2.1
                 
5
26885
   เด็กหญิงปุณณิศา
ตั้งสวัสดิ์
2.8
                 
6
26914
   เด็กหญิงนลินทิพย์
บุญคง
2.8
                 
7
26262
   เด็กหญิงพิชชา
คุ้มสุวรรณ์
3.3
                 
8
26263
   เด็กหญิงพิรญาณ์
สิงห์บุระอุดม
3.3
                 
9
26281
   เด็กหญิงกุลยา
อ่วมพรม
3.3
                 
10
27123
   เด็กหญิงพัชรดา
ศรีสอาด
1.4
                 
11
27037
   เด็กหญิงณัฐณิชา
เมียกขุนทด
1.2
                 
12
27140
   เด็กหญิงสร้อยทิพย์
ปีเป้ย
1.4
                 
13
27132
   เด็กหญิงรุ้งตะวัน
ไกรทอง
1.4
                 
14
27335
   เด็กหญิงปัญญาพร
ชุณหชา
1.9
                 
15
26974
   เด็กหญิงกฤษฎี
อุ่มคุ้ย
1.1