รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Chinese Club 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวปวีณา สาธา

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25385
   นางสาวพิมพ์แก้ว
โพธิ์ทรง
5.4
                 
2
25690
   นางสาวลลิดา
พิณสำเนียง
4.4
                 
3
25703
   นางสาวกันติกานต์
อยู่เจริญชัย
4.4
                 
4
25727
   นางสาวรัตนากร
อ่ำเพชร
4.4
                 
5
25731
   นางสาววิภาพร
เพ็ชรเอี่ยม
4.4
                 
6
25742
   นางสาวกรรธิฌา
มีมา
4.4
                 
7
25779
   นางสาวสุประวีณ์
บัวป้อม
4.4
                 
8
25798
   นางสาวธนัชพร
ศิลป์ชัย
4.4
                 
9
25811
   นางสาวเพชรรินทร
เพ็ชรรัตน์
4.4
                 
10
25819
   นางสาวสิรินิภา
พลาพล
4.4
                 
11
25841
   นางสาวปาริชาต
แย้มเขนง
4.4
                 
12
25842
   นางสาวปิยลักษณ์
เอมเขียนสุพร
4.4
                 
13
25850
   นางสาววราภรณ์
กุณธิ
4.4
                 
14
25872
   นางสาวถิรดาพร
ชุ่มน่วม
4.4
                 
15
25879
   นางสาวบุณยานุช
ธูปทอง
4.4
                 
16
25882
   นางสาวพรนภัส
ทองเป้า
4.4
                 
17
27379
   นางสาวอภัญญา
อยู่จันทร์
4.4
                 
18
27381
   นางสาวชลธิชา
ปิ่นทองคำ
4.4