รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Basic Reading Skill M.1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวนวลลออ ศรีตระกูล

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
27358
   เด็กชายอนุพันธ์
ตองอ่อน
1.10
                 
2
27359
   เด็กหญิงกรวรรณ
ขจิตรัตน์
1.10
                 
3
27360
   เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เกษรบัว
1.10
                 
4
27361
   เด็กหญิงฉัตรกมล
ตังคณานุกูลชัย
1.10
                 
5
27362
   เด็กหญิงชนากานต์
ด่านพิกุลทอง
1.10
                 
6
27363
   เด็กหญิงณัฏฐณิชา
อ้นสาย
1.10
                 
7
27369
   เด็กหญิงนลินรัตน์
ทรงถิรพัฒน์
1.10
                 
8
27370
   เด็กหญิงปลายฝน
ชลิพล
1.10
                 
9
27364
   เด็กหญิงณัฐปภัสร์
เกษามา
1.10
                 
10
27365
   เด็กหญิงณิชา
วทัญญูสัมฤทธิ์
1.10
                 
11
27366
   เด็กหญิงธนพร
สินสารธรรม
1.10
                 
12
27367
   เด็กหญิงธวัลรัตน์
ทัฬสิริพงษ์
1.10
                 
13
27348
   เด็กชายกฤตภาส
ติวุตานนท์
1.10
                 
14
27349
   เด็กชายกฤษฎา
เต็มเปี่ยม
1.10
                 
15
27350
   เด็กชายกิตติณัชพงศ์
ม่วงอิน
1.10
                 
16
27351
   เด็กชายกิตตินนท์
อินมา
1.10
                 
17
27352
   เด็กชายณัฐวรรธน์
อิ่มเอม
1.10
                 
18
27353
   เด็กชายธนภัทร
ภูสมสี
1.10
                 
19
27354
   เด็กชายธีรภัทร
ภักดีอาษา
1.10
                 
20
27355
   เด็กชายพงศกร
ตัวขยัน
1.10
                 
21
27356
   เด็กชายวทัญญู
บุญเพ็ญ
1.10
                 
22
27357
   เด็กชายวุฒิภัทร
สุชาติ
1.10
                 
23
27373
   เด็กหญิงภัคจิรา
พึ่งสถิตย์
1.10
                 
24
27372
   เด็กหญิงพามาฎี
พ่วงพี
1.10
                 
25
27371
   เด็กหญิงพัชราภา
แสฉิม
1.10
                 
26
27368
   เด็กหญิงธัญชนิวรรณติกา
อยู่คง
1.10
                 
27
27374
   เด็กหญิงยสวนันท์
กังวาล
1.10
                 
28
27375
   เด็กหญิงศลิษา
มากมิ่ง
1.10
                 
29
27376
   เด็กหญิงสโรชา
เพิ่มทวี
1.10
                 
30
27377
   เด็กหญิงสิมลสิริ
พูลสวัสดิ์
1.10