รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Skit (ละครสั้น ม.ต้น)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางวิภา ปรางทอง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26857
   เด็กหญิงอภิญญา
แสงสินธ์
2.6
                 
2
26856
   เด็กหญิงสุภาภรณ์
หันประเสริฐ
2.6
                 
3
26848
   เด็กหญิงวรรณวิสา
กลิ่นสวรรค์
2.6
                 
4
26829
   เด็กหญิงธิพากรณ์
หนูแย้ม
2.6
                 
5
26819
   เด็กหญิงกานต์ธิดา
โพธิ์ไคย
2.6
                 
6
26815
   เด็กหญิงอริสา
บุญรอด
2.6
                 
7
26804
   เด็กหญิงวีรดา
ด่อนดี
2.6
                 
8
26801
   เด็กหญิงมัลลิกา
เทพกุญชร
2.6
                 
9
26775
   เด็กหญิงกัญญาพัชร
ชามั่ง
2.6
                 
10
26679
   เด็กหญิงสุพนิดา
กุลอินทร์
2.6
                 
11
26842
   เด็กหญิงพิลาศลักษณ์
เรืองรุ่ง
2.4
                 
12
26822
   เด็กหญิงจันทราทิพย์
ศิลปสุวรรณ
2.4
                 
13
26369
   เด็กหญิงกัญญาณัฐ
พุดตาล
3.7
                 
14
27013
   เด็กหญิงสินฑาธิบดิ์
สุขสุเมฆ
1.1
                 
15
26975
   เด็กหญิงกวิศรา
ธีวงษ์
1.1