รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  สนุกกับภาษาฝรั่งเศส 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางลดาวัลย์ นาคอ่อง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25313
   นางสาวสาฑิฎา
เค้าอ้น
5.3
                 
2
25332
   นางสาวณัฐวิภา
ฟักมี
5.3
                 
3
25334
   นางสาวธนิฏฐา
แก้วทุ่ง
5.3
                 
4
25373
   นางสาวณัฐธยาน์
เจ๊กอยู่
5.3
                 
5
25378
   นางสาวนัฐธิดา
วรนุช
5.3
                 
6
25405
   นางสาวชนกภัทร
คำชุน
5.3
                 
7
25410
   นางสาวธนมาศ
บุญประเสริฐ
5.3
                 
8
25425
   นางสาวรัตนาวดี
วิปัดทุม
5.3
                 
9
25439
   นางสาวกัญจณากรณ์
พานทอง
5.3
                 
10
25446
   นางสาวชลธิชา
ขุนใจ
5.3
                 
11
25448
   นางสาวชัญญานุช
เที่ยงดี
5.3
                 
12
25449
   นางสาวณัฐวดี
สอนน้อย
5.3
                 
13
25453
   นางสาวบุญยาพร
นันธิใจ
5.3
                 
14
25464
   นางสาววรวรรณ
สุโขไตรรัตน์
5.3
                 
15
25467
   นางสาววิลาวัณย์
นงค์โภชน์
5.3
                 
16
25478
   นางสาวกรรณิการ์
หอยสังข์
5.3
                 
17
25480
   นางสาวโชติมา
เที่ยงดี
5.3
                 
18
25482
   นางสาวณัฐชา
พุฒทอง
5.3
                 
19
25498
   นางสาวลักษณารีย์
ลาดโลศรี
5.3