รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  UD. D.I.Y
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางพัชรี กิ่งก้าน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26185
   เด็กหญิงอิสริญาภรณ์
พั้วลี
3.1
                 
2
26151
   เด็กหญิงชนัญธิดา
กัญจนประกาย
3.2
                 
3
26186
   เด็กหญิงกนกพร
ปัญทะนา
3.2
                 
4
26204
   เด็กหญิงธมลวรรณ
โพธิ์ใจ
3.2
                 
5
26233
   เด็กหญิงกุศลิน
นิ่มมั่ง
3.4
                 
6
26293
   เด็กหญิงณิชา
อินทิพย์
3.4
                 
7
26306
   เด็กหญิงพรนภา
ปัญทะนา
3.4
                 
8
26329
   เด็กหญิงจิตติภัทรา
ไกรกิจราษฎร์
3.4
                 
9
26333
   เด็กหญิงชลดา
ทรัพย์คงอยู่
3.4
                 
10
26335
   เด็กหญิงชิตาภา
ขุนทอง
3.4
                 
11
26351
   เด็กหญิงปภาวรินทร์
กลิ่นเมือง
3.4
                 
12
26374
   เด็กหญิงชลณิชา
สุริยง
3.4
                 
13
27116
   เด็กหญิงณิชกานต์
เสนาฮาด
1.4
                 
14
27021
   เด็กหญิงเขมจิรา
เพิ้งจันทร์
1.2
                 
15
27313
   เด็กชายแทนกานต์
คำเปี้ยว
1.9
                 
16
27314
   เด็กชายปัณณธร
โพธิ์สฤษดิ์
1.9
                 
17
27315
   เด็กชายรธิภัทร
ศักดิ์ศรีหิรัญ
1.9
                 
18
27317
   เด็กชายสิทธิกร
แสนสุด
1.9