รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Enjoy Speaking English
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางทศพร พัฒนเจริญ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26708
   เด็กหญิงพลอยลดา
ทิวสนสูง
2.4
                 
2
26798
   เด็กหญิงภัทธิดา
ฉิมกาญจนะ
2.3
                 
3
26671
   เด็กหญิงวิภาวี
เพชรฟัก
2.3
                 
4
26639
   เด็กหญิงกนกพร
มันพร้าว
2.3