รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26726
   เด็กหญิงอรอนงค์
บัวบุตร
2.5
                 
2
26696
   เด็กหญิงณัฐพร
ทองอ่อน
2.5
                 
3
26548
   เด็กหญิงกชกร
ราย
2.1
                 
4
26111
   เด็กหญิงณิฐาภัทร
จันทร์ทุ่ง
3.2
                 
5
27028
   เด็กหญิงชลดา
กล่อมเลิก
1.2
                 
6
27025
   เด็กหญิงจุฑาภรณ์
หน่อวงศ์
1.2
                 
7
27233
   เด็กหญิงเอลิสา
เวชสวรรค์
1.6
                 
8
27292
   เด็กหญิงชาลิสา
ศักดิ์ลอ
1.8
                 
9
27294
   เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา
หลายศิธาภัค
1.8
                 
10
27341
   เด็กหญิงวิชิตา
แซ่โซว
1.9