รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  English Program ม.2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางกัญชลิกา มายเบิร์ก

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26859
   เด็กหญิงอาริสา
เกตุเอี่ยม
2.6
                 
2
26855
   เด็กหญิงสุนันทา
เชิดชูพันธ์
2.6
                 
3
26854
   เด็กหญิงสุธิดารัตน์
เทียนดำ
2.6
                 
4
26849
   เด็กหญิงวิมลสิริ
แออัด
2.6
                 
5
26847
   เด็กหญิงรัตนาภรณ์
เกตุเอี่ยม
2.6
                 
6
26777
   เด็กหญิงกาญจนา
มะนิยม
2.6
                 
7
26720
   เด็กหญิงศิรินรัตน์
จะตี๋
2.6
                 
8
26710
   เด็กหญิงพิมพ์มาดา
ยาหมู่
2.6
                 
9
26689
   เด็กหญิงชนินาถ
วรกิจพาณิชกูล
2.6