รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายวิชัย สายคำอิน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25292
   นางสาวณิชาภัทร
ปิ่นจุไร
5.8
                 
2
25336
   นางสาวธาริณี
สุขแท้
5.8
                 
3
26542
   นางสาวนพรดา
เป้ก้า
5.8
                 
4
26545
   นางสาวพรรภัสษา
โพธิ์ขวัญ
5.8
                 
5
26546
   นางสาววลัยลักษณ์
ไกรทอง
5.8
                 
6
25677
   นางสาวธันย์ชนก
สงวนวัฒนวงค์
4.3
                 
7
25770
   นางสาววรพรรณ
พุขุนทด
4.3
                 
8
25807
   นางสาวปวีณ์ธิดา
สนสุด
4.3
                 
9
25808
   นางสาวผกากาญจน์
อาจสถิตย์
4.3
                 
10
25884
   นางสาวพัชรพร
กลิ่นหวล
4.3
                 
11
25953
   นางสาวกวิสรา
ตันเจริญ
4.8
                 
12
26023
   นางสาวกษมานันท์
ราศี
4.8
                 
13
26032
   นางสาวปิยภัสส์
พัฒนเจริญ
4.8
                 
14
26037
   นางสาวภัทนิยา
เศรษฐ์รดา
4.8
                 
15
25737
   นางสาวสุพรรณษา
ยิ้มเข็ม
4.9