รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  วอลเลย์บอล ม.ปลาย
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
น.ส.เจษฎาพร จันทร์อ่อน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25835
   นางสาวธมลวรรณ
ยิ้มทิม
4.3
                 
2
25816
   นางสาวรัตนาภรณ์
ทองสุข
4.4
                 
3
25877
   นางสาวนัทธมน
นุ่มนิ่ม
4.5
                 
4
25880
   นางสาวปัณฑิตา
เปียจันทร์
4.5
                 
5
25735
   นางสาวศิริมล
พุ่มพวง
4.9