รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  หมากล้อม (โกะ) 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายวันรุ่ง มากเตี้ยม

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26711
   เด็กหญิงพีรดา
คำพวง
2.7
                 
2
26698
   เด็กหญิงธมนวรรณ
ทับทิม
2.7
                 
3
26727
   เด็กหญิงอินธิรา
ปานแดง
2.5
                 
4
26715
   เด็กหญิงลักษิกา
จันบุญ
2.5
                 
5
26723
   เด็กหญิงสาริศา
พุกฟัก
2.4
                 
6
26674
   เด็กหญิงศิรินภา
บุญเฉลิม
2.3
                 
7
26662
   เด็กหญิงพรนภัส
เป่กล้า
2.3
                 
8
26652
   เด็กหญิงทิฆัมพร
แช่มช้อย
2.3
                 
9
26700
   เด็กหญิงธารทิพย์
มากดี
2.2
                 
10
26693
   เด็กหญิงณัฏฐณิชา
บัวกล้า
2.2
                 
11
26691
   เด็กหญิงชุติกาญน์
ศิลปชัย
2.2
                 
12
26663
   เด็กหญิงพรรัมภา
พุ่มจันทร์
2.2
                 
13
26577
   เด็กหญิงวริศรา
พานทอง
2.1
                 
14
26782
   เด็กหญิงชุตินันท์
รอดน้อย
1.6
                 
15
27199
   เด็กหญิงจันทร์จิรา
บุญชูช่วย
1.6
                 
16
27201
   เด็กหญิงชาลิสา
นุ่มมีศรี
1.6
                 
17
27238
   เด็กหญิงจันทิมา
ทองอุไร
1.7