รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  เกมคณิตคิดสนุก
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายโรจนัสถ์ อรุณวิง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25251
   นางสาวนวมลล์
นวลใย
5.1
                 
2
25312
   นางสาวสโรชา
มีชัย
5.1
                 
3
25555
   นายจิรเดช
แสงงาม
5.2
                 
4
25235
   นางสาวกชพร
มาตรสิงห์
5.2
                 
5
25255
   นางสาวนารีรัตน์
มั่นพุ่ม
5.2
                 
6
25282
   นางสาวกัลยกร
เกิดอุทัย
5.2
                 
7
25291
   นางสาวณัฐธิดา
จิ๋วนารายณ์
5.2
                 
8
25300
   นางสาวพนัทสุตรา
กองนอก
5.2
                 
9
25309
   นางสาววราภรณ์
หอมชื่น
5.2
                 
10
25311
   นางสาวศิโรรัตน์
ธาราดรุณีกุล
5.2
                 
11
25340
   นางสาวปัฐกานต์
บุตรนุช
5.2
                 
12
25363
   นางสาวจารุณี
กล่ำแย้ม
5.2
                 
13
25414
   นางสาวนาถสิริ
รอดเจริญ
5.5
                 
14
25431
   นางสาวสุทธิชา
นารถบุญ
5.5
                 
15
25747
   นางสาวจิดาภา
เขียวพวง
4.9