รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  บริดจ์3
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายปิยพล อินทร์สุวรรณ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25252
   นางสาวนวรัตน์
สร้อยมี
5.1
                 
2
25257
   นางสาวปรกมล
ยอดนวล
5.1
                 
3
25272
   นางสาวอนงค์พร
สอนโต
5.1
                 
4
25273
   นางสาวอภิญญา
จำรูญ
5.2
                 
5
25324
   นางสาวจารุวรรณ
เม้ยกำเนิด
5.2
                 
6
25337
   นางสาวนิสารัตน์
คล้ายโพธิ์ศรี
5.2
                 
7
25349
   นางสาววิธิตา
ชัยวงค์
5.2
                 
8
25437
   นางสาวอุดมลักษณ์
เจือจาน
5.2
                 
9
25581
   นางสาวพิมพ์วลัญช์
ขาวเขียว
5.2
                 
10
25604
   นางสาวกานต์พิชชา
คำพวง
5.2
                 
11
25605
   นางสาวชุติกาญจน์
มะลิวัลย์
5.2
                 
12
25613
   นางสาวนันท์นพิน
ไชยเนตร
5.2
                 
13
25659
   นางสาว กนกรัตน์
ดวงอินทร์
4.1
                 
14
25692
   นางสาววิไลพร
นวลงาม
4.1
                 
15
25696
   นางสาวสราญรส
แย้มทุ่ง
4.1