รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายนัฐวัฒน์ แผลงศร

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25950
   นายอภิวัชร์
เดชฟุ้ง
4.7
                 
2
25981
   นายธีรนาถ
อ่ำวงศ์
4.7
                 
3
25662
   นางสาวกัญญาณัฐ
พลอยดำ
4.7
                 
4
25671
   นางสาวชุติกาญจน์
ทรงสำราญ
4.7
                 
5
25684
   นางสาวพัชราภรณ์
เสือกระจ่าง
4.7
                 
6
25688
   นางสาวมนัสวี
กลิ่นเกตุ
4.7
                 
7
25707
   นางสาวเขมมิสรา
จูทอง
4.7
                 
8
25712
   นางสาวณิชาภัทร
ตั้งถิ่นฐาน
4.7
                 
9
25744
   นางสาวเขมจิรา
พิมผาสุข
4.7
                 
10
25756
   นางสาวณัฐพร
จูเขียว
4.7
                 
11
25952
   นางสาวกฤติยาภรณ์
พลับพลาสี
4.7
                 
12
25955
   นางสาวชลธิชา
สกุลรัตน์
4.7
                 
13
25957
   นางสาวญาณสิริ
เดชะอังกูร
4.7
                 
14
25960
   นางสาวณัชชา
ดาวกระจาย
4.7
                 
15
25969
   นางสาวปุณญิศา
คลี่ใบ
4.7
                 
16
25972
   นางสาวพิณทอง
ทิพย์รี
4.7
                 
17
25976
   นางสาวสุชญา
ผ่องใส
4.7
                 
18
25988
   นางสาวกาญจนา
ระวะใจ
4.7
                 
19
25989
   นางสาวเจวลิน
ไม้กร่าง
4.7
                 
20
25992
   นางสาวชุติกาญจน์
เรือนคำ
4.7
                 
21
25994
   นางสาวฌานิศา
สุพรรณ์
4.7
                 
22
25995
   นางสาวณิชานันท์
จุลบุตร
4.7
                 
23
25996
   นางสาวธีมาพร
แสงมาตร์
4.7
                 
24
25997
   นางสาวนันท์พนิตา
นวลเอี่ยม
4.7
                 
25
26000
   นางสาวพิชชญาภรณ์
เลี้ยงไกรลาศ
4.7
                 
26
26007
   นางสาวโยษิตา
โฉมพุ่ม
4.7
                 
27
26009
   นางสาววิชญาพร
พูลอ่ำ
4.7
                 
28
26028
   นางสาวณิชาภัทร
หนูหริ่ง
4.7
                 
29
26038
   นางสาวมนัสนันท์
เหลี่ยมประเสริฐ
4.7
                 
30
27387
   นางสาวปิยวรรณ
อยู่แก้ว
4.7
                 
31
27387
   น.ส.บุษบงกช
ถึงเป้
4.5