รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายรัฐภูมิ พลมาตย์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25941
   นายชวภณ
สุขวัฒน์
4.6
                 
2
25943
   นายดนุสรณ์
จันทร์เณร
4.6
                 
3
25945
   นายปพนวิช
ศรีพัฒน์
4.6
                 
4
25946
   นายภาณุพงศ์
ชามั่ง
4.6
                 
5
25947
   นายวุฒิกร
วุฒิศิริศาสตร์
4.6
                 
6
25949
   นายอนุภัทร
ฟักบาง
4.6
                 
7
25980
   นายธนกฤต
สงฆ์มณี
4.6
                 
8
25985
   นายสุวิจักขณ์
พลเหิม
4.6
                 
9
27386
   นายชิษณุชา
ประเจิดสกุล
4.6
                 
10
25665
   นางสาวจิรกานต์
ฉิมเสือ
4.6
                 
11
25674
   นางสาวทิพเนตร
จันทร์ทุ่ง
4.6
                 
12
25686
   นางสาวพิมพ์ลดา
ศรีแสนสุข
4.6
                 
13
25951
   นางสาวกฤติมา
จันทราราชัย
4.6
                 
14
25954
   นางสาวจิดาภา
ทัฬหสิริพงษ์
4.6
                 
15
25956
   นางสาวชัญญานุช
ทับเนินทอง
4.6
                 
16
25961
   นางสาวณัฐกฤตา
หงส์ยนต์
4.6
                 
17
25963
   นางสาวธัญวรัตน์
พรมเพ็ชร
4.6
                 
18
25964
   นางสาวธันยชนก
ศรีมาลัย
4.6
                 
19
25968
   นางสาวปวริศา
จิตกล้า
4.6
                 
20
25970
   นางสาวพรปวีณ์
โสฬส
4.6
                 
21
25971
   นางสาวพรปวีณ์
อยู่คอน
4.6
                 
22
25974
   นางสาวศิริณัฐ
ศิรินวล
4.6
                 
23
25975
   นางสาวศิรินารี
ทัศนา
4.6
                 
24
25977
   นางสาวอรนิช
ด้วงลอย
4.6
                 
25
25991
   นางสาวชามาวีร์
เนตรสว่าง
4.6
                 
26
25999
   นางสาวพรทิพย์
เหลี่ยมไทย
4.6
                 
27
26002
   นางสาวพิมญาดา
เชื้อทอง
4.6
                 
28
26003
   นางสาวพิมพ์พิชชา
ทองรอด
4.6
                 
29
26005
   นางสาวภัทรมน
จิตรสมัคร
4.6
                 
30
26012
   นางสาวสุพิชฌาย์
ใยดี
4.6