รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  บริดจ์1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายเดโช ปานอยู่

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26309
   เด็กหญิงพุทธรักษา
เรืองนุ้ย
3.5
                 
2
26313
   เด็กหญิงศศิชา
ไกรป๊อก
3.5
                 
3
26314
   เด็กหญิงสมัชญา
แก้วเนย
3.5
                 
4
26316
   เด็กหญิงอนัญญา
ทองสว่าง
3.5