รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  วอลเลย์บอล
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
น.ส.เจษฎาพร จันทร์อ่อน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26734
   เด็กหญิงชุติกาญจน์
เกลากลึง
2.7
                 
2
26811
   เด็กหญิงหยาดทิพย์
บุญภู่
2.4
                 
3
26718
   เด็กหญิงวิภารัตน์
มาเอี่ยม
2.4
                 
4
26294
   เด็กหญิงณิชากร
อยู่มา
3.2
                 
5
26173
   เด็กหญิงวิชุลดา
บูรณ์เจริญ
3.4
                 
6
26257
   เด็กหญิงปาลิตา
สายคำวงค์
3.4
                 
7
27122
   เด็กหญิงพจณิชา
วงษ์เสนา
1.4
                 
8
27106
   เด็กหญิงกัญญารัตน์
พ่วงแสน
1.4
                 
9
27130
   เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
จรแจ่ม
1.4
                 
10
27136
   เด็กหญิงวรัญญา
ครุธหนู
1.4
                 
11
27170
   เด็กหญิงเบญจพร
ยิ้มยวง
1.5
                 
12
27211
   เด็กหญิงพิชญ์สินี
แจ่มทุ่ง
1.6
                 
13
27214
   เด็กหญิงภัทราวดี
แย้มวงศ์
1.6
                 
14
27240
   เด็กหญิงจิรภิญญา
แจ่มทุ่ง
1.7
                 
15
27247
   เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เลี่ยมเปี่ยม
1.7
                 
16
27257
   เด็กหญิงปิ่นหทัย
แตงอ่อน
1.7
                 
17
27269
   เด็กหญิงสุริยพร
อ๊อดดี
1.7
                 
18
26981
   เด็กหญิงชุติกาญจน์
คำปาน
1.1