รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  บริดจ์2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายกฤษฎา คล้ายโพธิ์ศรี

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26631
   เด็กหญิงสุชานาถ
ผ่องใส
2.1
                 
2
26625
   เด็กหญิงวรัชยา
ยนตรดิษฐถาวร
2.1
                 
3
26110
   เด็กหญิงณัฏฐณิชา
ปานชู
3.2
                 
4
26366
   เด็กหญิงกนกกูล
อินเรือง
3.5
                 
5
26370
   เด็กหญิงเกวลิน
แก้วผ่อง
3.5
                 
6
26383
   เด็กหญิงดลลชา
คงเนียม
3.5
                 
7
26385
   เด็กหญิงธิติมา
จันทร์หอม
3.5
                 
8
26406
   เด็กหญิงสุชาดา
เนียมแก้ว
3.5
                 
9
26998
   เด็กหญิงปาริตา​
เสริฐปัญญา
1.1
                 
10
26999
   เด็กหญิงปิยะรัตน์
แดงดำรงค์
1.1
                 
11
27017
   เด็กหญิงไอศิกา
ระดาดก
1.1
                 
12
26990
   เด็กหญิงนุชวรา
ปุ้ยเนย
1.1