รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  GSP+คิดเลขเร็ว
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางอัจฉราภรณ์ พันธ์อุดม

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26748
   เด็กหญิงพัชราภา
ปานบุตร
2.7
                 
2
26554
   เด็กหญิงชณัษตา
สังข์วงษ์
2.2
                 
3
26869
   เด็กชายวชิรวิทย์
ชำนาญจิตร
2.8
                 
4
26903
   เด็กชายสุภัทรพงษ์
พรมเปียง
2.9
                 
5
27077
   เด็กหญิงธัญพร
เนียมแท่น
1.3
                 
6
27059
   เด็กหญิงอภิชญาภา
จันทร์นวล
1.2
                 
7
27033
   เด็กหญิงณัฏฐณิชา
แจ่มมี
1.2
                 
8
27203
   เด็กหญิงดารากร
รอดน้อย
1.6
                 
9
27226
   เด็กหญิงสุธินันท์
เจ๊กแจว
1.6
                 
10
27239
   เด็กหญิงจิรภิญญา
พุ่มพัว
1.7
                 
11
27299
   เด็กหญิงนภัสวรรณ
เสริมแสง
1.8
                 
12
27336
   เด็กหญิงเพียงฟ้า
จะเชย
1.9