รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.5 (1)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสุทธาทิพย์ พีราวัชร

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25519
   นายคุณธรรม
เมฆไตรรัตน์
5.6
                 
2
25524
   นายธีธัช
ชัยวัฒนกุล
5.6
                 
3
25525
   นายนิลพัฒน์
แจ่มจันทร์
5.6
                 
4
25526
   นายปิยวัสส์
ยืนยงค์
5.6
                 
5
25527
   นายวรพล
ปานเขียว
5.6
                 
6
25528
   นายวรานนท์
แก้วนัยจิตร
5.6
                 
7
25529
   นายศุภกร
สร้อยทอง
5.6
                 
8
25554
   นายกนกพล
ด่านวัฒนพานิช
5.6
                 
9
25563
   นายสรยุทธ
แก้วถม
5.6
                 
10
25593
   นายณภัทร
นิ่มนวล
5.6
                 
11
25256
   นางสาวบุญรักษา
อิ่มชา
5.6
                 
12
25269
   นางสาวศุภวรรณ
ทองทรัพย์
5.6
                 
13
25283
   นางสาวจารุวรรณ
ทับทิม
5.6
                 
14
25531
   นางสาวกัลยรัตน์
ทองปอนด์
5.6
                 
15
25533
   นางสาวญาณิศา
นันธิใจ
5.6
                 
16
25535
   นางสาวณัชชา
นาคทับทิม
5.6
                 
17
25536
   นางสาวณัฏฐณิชา
ชำนิ
5.6
                 
18
25538
   นางสาวณัฐณิชา
ดิษสาย
5.6
                 
19
25540
   นางสาวทิติยา
เลิกม๊อก
5.6
                 
20
25542
   นางสาวธัญชนก
พุฒฤทธิ์
5.6
                 
21
25544
   นางสาวบัวบูชา
วุฒิสารเจริญ
5.6
                 
22
25545
   นางสาวปางบารมี
เขาค่าย
5.6
                 
23
25546
   นางสาวปารวี
บ่ายคล้อย
5.6
                 
24
25548
   นางสาวพิมพ์กุลชา
ภูมิจิรพัฒน์
5.6
                 
25
25552
   นางสาวสรัลธร
ทิพวัน
5.6
                 
26
25568
   นางสาวกิ่งกาญจน์
คงกำเหนิด
5.6
                 
27
25570
   นางสาวชมพูนุช
ใจแปง
5.6
                 
28
25571
   นางสาวชาลิสา
เรืองสว่าง
5.6
                 
29
25575
   นางสาวบัณฑิตา
เลิศแตง
5.6
                 
30
25584
   นางสาววริศรา
จังกินา
5.6