รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  พัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.2 (2)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวทรรศนีย์ วงค์คำ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26882
   เด็กหญิงบุญญากานต์
มั่นคง
2.8
                 
2
26883
   เด็กหญิงบุรัสกร
เชียงจันทร์
2.8
                 
3
26884
   เด็กหญิงบุษกร
ดีบู่
2.8
                 
4
26886
   เด็กหญิงพรธนา
พลดวล
2.8
                 
5
26888
   เด็กหญิงรสิตา
ชูยิ้ม
2.8
                 
6
26890
   เด็กหญิงลักษมณ
ภิลาศรี
2.8
                 
7
26892
   เด็กหญิงวันวิสา
สวัสดี
2.8
                 
8
26894
   เด็กหญิงสุวีรยา
ตุลยฤทธิกุล
2.8
                 
9
26895
   เด็กหญิงอภิษฎา
การาช
2.8
                 
10
26906
   เด็กหญิงกานต์รวี
มีนา
2.8
                 
11
26908
   เด็กหญิงจิรัชญา
ดวงโกสุม
2.8
                 
12
26915
   เด็กหญิงนวพร
สินนาค
2.8
                 
13
26917
   เด็กหญิงบุญญาพร
หล่อหลอม
2.8
                 
14
26920
   เด็กหญิงพันธิตรา
แมลงภู่
2.8
                 
15
26925
   เด็กหญิงวรกมล
ซอมขุนทด
2.8
                 
16
26929
   เด็กหญิงอนันตญา
ทองอิน
2.8
                 
17
27277
   เด็กชายณฐกร
ปรีชาวรภัทร
1.8
                 
18
27280
   เด็กชายพัชรพล
ชุมแดง
1.8
                 
19
27306
   เด็กหญิงภรฐิดา
ส้มอ่ำ
1.8