รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์ฯ (ม.3/8) 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางมอญจันทร์ ไทยกล้า, นางสาวโสภิตชา ทะขัติ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26410
   เด็กชายภควุฒิ
กระแสร์
3.8
                 
2
26412
   เด็กชายอชิตพล
สุวรรณคูหา
3.8
                 
3
26413
   เด็กชายวีรวิชญ์
แสนสุด
3.8
                 
4
26417
   เด็กหญิงกชวรรณ
รัตนแย้ม
3.8
                 
5
26418
   เด็กหญิงกรัญตา
กินูญ
3.8
                 
6
26420
   เด็กหญิงกุลณัฐ
ทองเชื้อ
3.8
                 
7
26422
   เด็กหญิงเขมจิรา
ศรีพงศ์ธรพิบูล
3.8
                 
8
26423
   เด็กหญิงชวิศา
พานสัมฤทธิ์
3.8
                 
9
26424
   เด็กหญิงฐิติประภา
กอนผึ้ง
3.8
                 
10
26426
   เด็กหญิงณัฐวีณ์กร
มาลา
3.8
                 
11
26427
   เด็กหญิงณิชาภา
ฉันทวรางค์
3.8
                 
12
26428
   เด็กหญิงตมิสา
ทองนาค
3.8
                 
13
26430
   เด็กหญิงธัญพิชชา
ชื่นเชย
3.8
                 
14
26432
   เด็กหญิงบุษยมาศ
ดอนพิมพา
3.8