รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางนุชลี สุนันทวนิช

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25558
   นายธนัท
แก้วจันทร์
5.1
                 
2
25241
   นางสาวกาญจนา
นาเกลือ
5.1
                 
3
25567
   นางสาวกันต์กมล
ภักดี
5.1
                 
4
26965
   นายพชรพล
ฉัตรสุวรรณ์
5.2
                 
5
25316
   นางสาวสุพรรณษา
ศรัทธาผล
5.2
                 
6
25323
   นางสาวจอมขวัญ
แก้วทุ่ง
5.2
                 
7
25354
   นางสาวสุธิดา
ชูเตชะ
5.2
                 
8
25364
   นางสาวจิตรทิวา
คล่องยันต์
5.2
                 
9
25569
   นางสาวกุลธิดา
บุญทวี
5.2
                 
10
25573
   นางสาวดุษิตา
โกญจนรุจิ
5.2
                 
11
25586
   นางสาวศิริรัตน์
คงรักษา
5.2
                 
12
25790
   นางสาวจิราภรณ์
ยอดไธสง
4.2
                 
13
25852
   นางสาวศรัญญา
พุฒลา
4.5
                 
14
25857
   นางสาวอมรกานต์
ผูกอ้น
4.5
                 
15
25860
   นางสาวอารยา
กิ่งแก้ว
4.5