รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  พัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.2 (1)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางณัฐณภรณ์ แจ้งแก้ว

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26863
   เด็กชายปวิธภูมิ
น้อยเนียม
2.8
                 
2
26861
   เด็กชายณัฐบดินทร์
แก้วทุ่ง
2.8
                 
3
26860
   เด็กชายเกียรติก้อง
เครืออยู่
2.8
                 
4
26864
   เด็กชายพงษ์พิพัฒน์
ประจวบผล
2.8
                 
5
26865
   เด็กชายพลธรัช
จันทร์งาม
2.8
                 
6
26867
   เด็กชายภคปกรณ์
กิตติประภานันท์
2.8
                 
7
26868
   เด็กชายภัสนนท์
ชัยประเสริฐ
2.8
                 
8
26870
   เด็กชายศุภมงคล
พิมพ์ศรี
2.8
                 
9
26901
   เด็กชายรัตนโชติ
นุ่มมีศรี
2.8
                 
10
26904
   เด็กชายอัฏฐภูมิ
เผือกสงค์
2.8
                 
11
26871
   เด็กหญิงกฤติยา
ศิริโชติไชยกูล
2.8
                 
12
26872
   เด็กหญิงขวัญพิชชา
อินทนพ
2.8
                 
13
26873
   เด็กหญิงชมพูนุท
เชยวัดเกาะ
2.8
                 
14
26874
   เด็กหญิงญาณิศา
งามสม
2.8
                 
15
26877
   เด็กหญิงธนิดา
สวัสดิ์สุข
2.8
                 
16
26878
   เด็กหญิงธัญสิริ
บัวบุตร
2.8
                 
17
26879
   เด็กหญิงธิชาวรรณ
ออมสิน
2.8
                 
18
27293
   เด็กหญิงชาลิสา
หอมเมือง
1.8
                 
19
27309
   เด็กหญิงสติมา
อุดมพฤกษา
1.8