รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ฯ ม.5 (2)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางกรรณิกา อุดมกีรติกุล

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25520
   นายจิรภัทร
แห่วตระกูลปัญญา
5.7
                 
2
25556
   นายเชษฐพนธ์
ทับทิม
5.7
                 
3
25557
   นายธนวัฒน์
จุ้ยวงษ์
5.7
                 
4
25559
   นายธรรมดนย์
ชมชัย
5.7
                 
5
25560
   นายพัชรพล
ศรีพล
5.7
                 
6
25561
   นายวรชัย
ทองสังข์
5.7
                 
7
25562
   นายศรัณยพงศ์
วาดเอื้อยวงค์
5.7
                 
8
25600
   นายวรรณรัตน์
ชาญสุวรรณ
5.7
                 
9
25601
   นายอนวัช
แสงมาตร์
5.7
                 
10
25259
   นางสาวพิชญาภา
เนตรบุตร
5.7
                 
11
25262
   นางสาวภัททิยา
สุขสวัสดิ์
5.7
                 
12
25264
   นางสาววีรดา
ปัญติ
5.7
                 
13
25275
   นางสาวอัญมณี
จันทร์เจริญ
5.7
                 
14
25530
   นางสาวกมลชนก
หลำทุ่ง
5.7
                 
15
25532
   นางสาวชุติกาญจน์
เหล็กคม
5.7
                 
16
25551
   นางสาวศศิภา
ศิริวัลลภ
5.7
                 
17
25564
   นางสาวกนกวรรณ
รอดสุวรรณ
5.7
                 
18
25566
   นางสาวกัญญาภัค
เม้ากำเหนิด
5.7
                 
19
25576
   นางสาวบุญญาพร
สินสะอาด
5.7
                 
20
25577
   นางสาวปณิชา
วิศิษฎ์สุนทร
5.7
                 
21
25578
   นางสาวปภัสสร
แสงพรม
5.7
                 
22
25580
   นางสาวพิชามญชุ์
ปรารมย์
5.7
                 
23
25583
   นางสาวมนัสนันท์
แจ่มจันทร์
5.7
                 
24
25585
   นางสาววาณิชา
เสาร์แบน
5.7
                 
25
25617
   นางสาวพิชญา
ทักขินานนท์
5.7
                 
26
25618
   นางสาวรติบูลณินท์
เหมธนกิจโภคิน
5.7
                 
27
25620
   นางสาวสโรชินี
เอี่ยมสุรนันท์
5.7
                 
28
26971
   นางสาวชยุตรา
หมีนิ่ม
5.7
                 
29
26972
   นางสาวณีรนุช
เชยวัดเกาะ
5.7