รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
ครูภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25679
   นางสาวปัญญาพร
พรมทุ่ง
4.3
                 
2
25698
   นางสาวสุวรรณรัตน์
ปานทุ่ง
4.3
                 
3
25723
   นางสาวพิมพ์วิภา
อำพาศ
4.3
                 
4
25736
   นางสาวสุทธสินี
ผูกอ้น
4.3
                 
5
25748
   นางสาววรินนิษฐา
รุจิสิริหิรัญกุล
4.3
                 
6
25763
   นางสาวปุณยาพร
สอนน้อย
4.3
                 
7
25777
   นางสาวศลิษา
พรมมี
4.3
                 
8
25822
   นางสาวกัญจนพร
ทองช่วง
4.3
                 
9
25751
   นางสาวณัฏฐณิชา
กลิ่นทอง
4.5
                 
10
25771
   นางสาววรรณวลักษณ์
จิตร์ลัดดา
4.5
                 
11
25722
   นางสาวพิชญาภร
แจ่มวงษ์
4.9