รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  บอร์ดเกมเล่นให้ได้เรื่อง
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายวัฒนา เม้าทุ่ง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26852
   เด็กหญิงสรัญญา
แม้นอินทร์
2.7
                 
2
26835
   เด็กหญิงนิตา
มาจาด
2.7
                 
3
26721
   เด็กหญิงศุกลกานต์
ฉบับแบบ
2.7
                 
4
26684
   เด็กหญิงกัญญาณัฐ
คชบุตร
2.7
                 
5
26831
   เด็กหญิงธีร์จุฑา
ภู่เพ็ง
2.5
                 
6
26675
   เด็กหญิงศุภกานต์
อาจเพ็ชร
2.5
                 
7
26722
   เด็กหญิงศุภาพิชญ์
จำรุราย
2.4
                 
8
26713
   เด็กหญิงรัตนาพร
คำพวง
2.4
                 
9
26685
   เด็กหญิงกัญญาวีร์?
กล่องชู
2.4
                 
10
26676
   เด็กหญิงสุกานดา
นระปัญญา
2.4
                 
11
26656
   เด็กหญิงนิภาธร
สนเจียม
2.2
                 
12
26595
   เด็กหญิงกนกวรรณ
รู้รอบ
2.2
                 
13
27156
   เด็กหญิงชนาภัทร
บวบมี
1.5
                 
14
27182
   เด็กหญิงภัทรภร
ศรีคัดเค้า
1.5
                 
15
27190
   เด็กหญิงอริสา
แก้วไผ่ซอ
1.5