รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  สภานักเรียน ม.ปลาย
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายวุฒิชัย ใจเฉลา, นางสาวศิรินันท์ อ้นบางเขน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25339
   นางสาวปภาวรินท์
แสนเปา
5.1
                 
2
25245
   นางสาวชลันธร
ทิมทอง
5.2
                 
3
25249
   นางสาวนงนภัส
ใจแปง
5.3
                 
4
25331
   นางสาวณัฐพร
เรืองฤทธิ์
5.3
                 
5
25346
   นางสาวโยษิตา
เทียนทอง
5.3
                 
6
25407
   นางสาวณัฐณิชา
โพธิ์มล
5.3
                 
7
25595
   นายธนกฤต
ชัพวิโรจน์
5.8
                 
8
25598
   นายธันวา
แสนบุญศรี
5.8
                 
9
25603
   นายอัษฎา
จันทร์อินทร์
5.8
                 
10
26537
   นายไกรวิชญ์
อินโตนด
5.8
                 
11
25325
   นางสาวจิราพัชร
ลือเฟื่อง
5.8
                 
12
25357
   นางสาวอริศรา
คำปั๊บ
5.8
                 
13
25606
   นางสาวณัฐกฤตา
เพ็ชรคง
5.8
                 
14
26084
   นางสาวจิรภัทร
เขียวพวง
5.8
                 
15
26525
   นางสาวจิราภรณ์
จิรเวศยานนท์
5.8