รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  สภานักเรียน ม.ต้น
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายนพพร ถานะ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26409
   เด็กชายประภัสร์
ปักษี
3.8
                 
2
26411
   เด็กชายภากร
กุหลาบแก้ว
3.8
                 
3
26421
   เด็กหญิงกุลิสรา
จันทราราชัย
3.8
                 
4
26425
   เด็กหญิงณัฐณิชา
ชูมา
3.8
                 
5
26440
   เด็กหญิงวราลี
เรืองวิชัยวัฒน์
3.8