รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ศึกษาวัฒนธรรมจากภาพยนต์
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายทองฉัตร ไรนุ่น

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26771
   เด็กหญิงอภิสรา
ทิพวัน
2.5
                 
2
26768
   เด็กหญิงสุชาวดี
อินทร์อยู่
2.5
                 
3
26767
   เด็กหญิงสุกัญญา
พัดพิน
2.5
                 
4
26736
   เด็กหญิงญาณิศา
ชั่งทอง
2.5
                 
5
26731
   เด็กหญิงจิราธิป
น้อยยม
2.5
                 
6
26741
   เด็กหญิงธมนวรรณ
ชูเที่ยง
2.2
                 
7
26100
   เด็กหญิงขวัญจิรา
รู้แสวง
3.1
                 
8
26126
   เด็กหญิงภัสราวรรณ
ทองพงษ์เนียม
3.1
                 
9
26142
   เด็กหญิงเกวลี
คงเกื้อ
3.1
                 
10
26109
   เด็กหญิงณัฏฐณิชา
วงษ์กล่ำ
3.2
                 
11
26129
   เด็กหญิงรสิมา
ธีระนิช
3.2
                 
12
26166
   เด็กหญิงลักษณียา
เที่ยงมณี
3.2
                 
13
26238
   เด็กหญิงจิราพร
จันทร์งาม
3.2
                 
14
26268
   เด็กหญิงวรัชยา
ยอดเกลี้ยง
3.2
                 
15
26290
   เด็กหญิงณัฐกานต์
เรืองฤทธิ์
3.2