รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  UD- Moral project & Happiness (1)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวสุมิตรา แก้วเนย

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26837
   เด็กหญิงปนัดดา
ยอดเมือง
2.7
                 
2
26825
   เด็กหญิงณัฐณิชา
ปานทอง
2.7
                 
3
26701
   เด็กหญิงนิตินันท์
โสภณางกูล
2.4
                 
4
26670
   เด็กหญิงวริศรา
เสาแบน
2.3
                 
5
26658
   เด็กหญิงปนัดดา
ลานนท์
2.3
                 
6
26572
   เด็กหญิงพัชรา
มั่นหมาย
2.3
                 
7
26098
   เด็กหญิงกมลเนตร
ครุฑจู
3.4
                 
8
26228
   เด็กหญิงสุพรรษา
ครุธเคลือบ
3.4
                 
9
26340
   เด็กหญิงณัฐนันท์
แย้มเมล์
3.4
                 
10
26352
   เด็กหญิงพรไพลิน
ศรีบุญ
3.4
                 
11
26355
   เด็กหญิงพัชราภา
พุฒนวล
3.4
                 
12
26529
   เด็กหญิงสวิตตา
วุฒิสัตย์วงศ์กุล
3.4
                 
13
27074
   เด็กหญิงดวงดาว
จ้อยแก้ว
1.3