รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Words & Idioms (2)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวศุภมาตรา มณีนิล

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26278
   เด็กหญิงกัญญาภัทร
แก้วถึง
3.6
                 
2
26308
   เด็กหญิงพิชญ์สุดา
ศิลารัตน์
3.6
                 
3
26243
   เด็กหญิงชลลดา
เพิ่มลอย
3.7
                 
4
26254
   เด็กหญิงปณิดา
โทนสังข์อินทร์
3.7
                 
5
26269
   เด็กหญิงวารุณี
นุเวที
3.7
                 
6
26270
   เด็กหญิงศศิราวฎี
ชำนิ
3.7
                 
7
26296
   เด็กหญิงธิดารัตน์
ชูกะนันท์
3.7
                 
8
26303
   เด็กหญิงปุณยนุช
ไชยมิ่ง
3.7
                 
9
26332
   เด็กหญิงชนัสถ์นันท์
จันทร์ศรี
3.7
                 
10
26339
   เด็กหญิงณัฐณิชา
ราชพึ่ง
3.7
                 
11
26347
   เด็กหญิงนัชชา
คำภีร์
3.7
                 
12
26376
   เด็กหญิงชุติกาญจน์
พรมมา
3.7
                 
13
26377
   เด็กหญิงฐิติมา
ปั้นทิม
3.7
                 
14
26386
   เด็กหญิงนาตาลี
เทียนทอง
3.7
                 
15
26388
   เด็กหญิงปพิชญา
โพธิสารกุญชร
3.7
                 
16
26394
   เด็กหญิงภัทธิยา
วัฒนา
3.7
                 
17
26401
   เด็กหญิงศศิวิมล
คงกระจ่าง
3.7
                 
18
26404
   เด็กหญิงศุภนิดา
เถื่อนแท้
3.7
                 
19
26530
   เด็กหญิงเขมจิรา
ทดเทียน
3.7