รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  นักประดิษฐ์
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวเรวดี ลายพาก

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26812
   เด็กหญิงอดิวรรณ
จันทร์นิ่ม
2.4
                 
2
27150
   เด็กหญิงกัญญาวีร์
พุฒทอง
1.5
                 
3
27152
   เด็กหญิงเกวลิน
บำรุงเพ็ชร
1.5
                 
4
27147
   เด็กหญิงอิสริยาภรณ์
ชาญตะมะ
1.4
                 
5
27149
   เด็กหญิงกัญญารัตน์
กิ่งคะจร
1.5
                 
6
27111
   เด็กหญิงญาณภา
เกษรจรุง
1.4
                 
7
27113
   เด็กหญิงณัฐญาภรณ์
ทองดี
1.4
                 
8
27115
   เด็กหญิงณัฐวรรณ
จันทร์แก้ว
1.4
                 
9
27102
   เด็กหญิงสุภัสสร
ชุมพร
1.3
                 
10
27095
   เด็กหญิงวรัญญา
พวงดอกไม้
1.3
                 
11
27084
   เด็กหญิงเปรมกมล
เรืองนวน
1.3
                 
12
27085
   เด็กหญิงพรนัชชา
สิงห์โต
1.3
                 
13
27078
   เด็กหญิงนลินี
ศรีสำรวจ
1.3
                 
14
27080
   เด็กหญิงน้องรัก
สิงห์เถื่อน
1.3
                 
15
27068
   เด็กหญิงฉัตรศลิสา
ภูฆัง
1.3
                 
16
27062
   เด็กหญิงกมลวรรณ
สิงห์คราม
1.3
                 
17
27142
   เด็กหญิงสุกัญญา
อ้นป้อม
1.4
                 
18
27168
   เด็กหญิงนิรมล
จุ้ยขุนทอง
1.5
                 
19
27183
   เด็กหญิงภัทรศิรินทร์
บุตรทุมพันธ์
1.5
                 
20
27312
   เด็กชายก้องกิดากร
เณรเอี่ยม
1.9