รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  UD-Moral project & Happiness (2)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวรุ่งนภา ตาดเงิน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25320
   นางสาวกัญญาณัฐ
บางทวี
5.2
                 
2
25330
   นางสาวฐิตินันท์
พึ่งดี
5.2
                 
3
25353
   นางสาวสุทธิดา
น้อยนวล
5.2
                 
4
26090
   นางสาวนันธิชา
บุญเกิด
5.2
                 
5
25592
   นายณธีโชค
ศรีสันต์
5.8
                 
6
25594
   นายทิวไม้
พุ่มพวง
5.8
                 
7
25596
   นายศุภเมธต์
เสตะสวัสดิพงษ์
5.8
                 
8
25602
   นายอัครวินท์
ชัยวรรณสุทธิ์
5.8
                 
9
25726
   นางสาวมณีรัตน์
แย้มเมล์
4.3
                 
10
25757
   นางสาวณีรชา
ฉิมใจ
4.5
                 
11
25768
   นางสาวรวิภา
อินชาญ
4.5
                 
12
25935
   นางสาวสลิลทิพย์
ทองทิม
4.5
                 
13
25834
   นางสาวธนัชชา
นิ่มทอง
4.9