รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  สืบสานพุทธศิลป์
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวมธุรส คงฟัก

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26840
   เด็กหญิงพรรณชนิดา
แย้มพราย
2.7
                 
2
26836
   เด็กหญิงบุศรินทร์
โพธิ์รอด
2.7
                 
3
26833
   เด็กหญิงนันทิยา
สอนศรี
2.7
                 
4
26828
   เด็กหญิงทิฆัมพร
น่วมหมวด
2.7
                 
5
26826
   เด็กหญิงณัฐธิดา
หลำนุ้ย
2.7
                 
6
26820
   เด็กหญิงคณาพร
จรวุฒิพันธ์
2.7
                 
7
26699
   เด็กหญิงธัญพร
ยิ้มยวน
2.4
                 
8
26611
   เด็กหญิงนรินทิพย์
ยากลาง
2.4
                 
9
27210
   เด็กหญิงพิชญธิดา
เนียมพา
1.6
                 
10
27215
   เด็กหญิงมนรดา
เพ็ชรสะอาด
1.6
                 
11
27223
   เด็กหญิงสุกัญญา
จวนสุข
1.6
                 
12
27227
   เด็กหญิงสุธินี
เลี่ยมวัฒนสุทธา
1.6
                 
13
27228
   เด็กหญิงสุพิชญา
เรืองดี
1.6
                 
14
27236
   เด็กหญิงกัญจน์จิรา
สุขศรี
1.7
                 
15
27237
   เด็กหญิงกัญญาวีร์
อิ่มบู่
1.7
                 
16
27256
   เด็กหญิงปรีชญาน์
วังคะออม
1.7
                 
17
27262
   เด็กหญิงวันวิสา
กุหลาบกุลี
1.7
                 
18
27263
   เด็กหญิงศรัณย์รัชต์
จันทร์นิ่ม
1.7
                 
19
27271
   เด็กหญิงอภิชญา
ขุนใจ
1.7
                 
20
27275
   เด็กหญิงอาภัสรา
อ๊อดดี
1.7