รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (2)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวแจ่มศิริ ทองคำ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26796
   เด็กหญิงพิมพ์นิภา
สุขพลอย
2.6
                 
2
26190
   เด็กหญิงกฤติยา
สุวรรณศิลป์
3.1
                 
3
26234
   เด็กหญิงเกลิน
อินปาน
3.5
                 
4
26157
   เด็กหญิงปราราวี
จิตรสว่าง
3.6
                 
5
26399
   เด็กหญิงวรรณศิริ
ทับคง
3.6
                 
6
27206
   เด็กหญิงธัญลักษณ์
เพิ่มพูล
1.6
                 
7
27218
   เด็กหญิงวรกานต์
ชลกาญจน์
1.6
                 
8
27242
   เด็กหญิงฉัตรบงกช
เรืองโต
1.7
                 
9
27252
   เด็กหญิงธัญญรัตน์
เเซ่โง้ว
1.7
                 
10
27253
   เด็กหญิงธีราพรรณ
เงินทุ่ง
1.7
                 
11
27255
   เด็กหญิงประวิชญา
ลือโสภา
1.7
                 
12
27273
   เด็กหญิงอศิวรรณ
กองทอง
1.7