รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (1)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสมศรี เจริญศิริ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26776
   เด็กหญิงกัณฐิกา
สีคล้าย
2.6
                 
2
26593
   เด็กหญิงกชพร
เดชาเขียวบาง
2.5
                 
3
26669
   เด็กหญิงลลิตวดี
พุดประเสริฐ
2.3
                 
4
26097
   เด็กหญิงกนกพร
แก้วธนนันท์
3.2
                 
5
26223
   เด็กหญิงสโรชา
ประเจิดสกุล
3.7
                 
6
26260
   เด็กหญิงพรรณรวี
อิ่มขำ
3.7
                 
7
26367
   เด็กหญิงกมลชนก
ปานทอง
3.7
                 
8
27092
   เด็กหญิงมัสติยา
ม่วงคุ้ม
1.3
                 
9
27065
   เด็กหญิงขวัญณิชา
พิจารณ์
1.3
                 
10
27045
   เด็กหญิงภัทรธิดา
สิทธิศักดิ์วงศ์
1.2
                 
11
27019
   เด็กหญิงกฤติกานต์
แสงสุข
1.2
                 
12
27258
   เด็กหญิงพรนภัส
ทัดแพ
1.7