รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ห้องเรียนสีเขียว (2)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวอมตา จงมีสุข

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25477
   นางสาวอริสรา
เขียวฤทธิ์
5.4
                 
2
25701
   นางสาวกนกวรรณ
วงศ์รินทร์
4.5
                 
3
25714
   นางสาวนารีรัตน์
ดีหนอ
4.5
                 
4
25745
   นางสาวคณิตา
เพียรทอง
4.5
                 
5
25815
   นางสาวภาวิณี
หอมบุปผา
4.5
                 
6
25817
   นางสาววิมารี
แก้วภู่
4.5
                 
7
25902
   นางสาวกชพร
แก้วบุรี
4.5
                 
8
25921
   นางสาวพิมพ์สุดา
ภูมิเมือง
4.5
                 
9
25925
   นางสาวมัชฌิมา
รอดแก้ว
4.5