รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางกนกอร อรุณวิง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25299
   นางสาวปรีฌาภา
พลจันทร์
5.5
                 
2
25327
   นางสาวฉัตรรวี
รัศมี
5.5
                 
3
25377
   นางสาวนฤมล
พรมเนตร
5.5
                 
4
25387
   นางสาวภิญญ์ปวีณ์
จิตรพินิจ
5.5
                 
5
25397
   นางสาวสุวนันท์
ศรีผ่องใส
5.5
                 
6
25458
   นางสาวพาฝัน
บัณฑิตย์
5.5
                 
7
25475
   นางสาวสิริรินทร์
เปรมอ้น
5.5
                 
8
26086
   นางสาวศรัณย์พร
รักฉาย
5.5
                 
9
25719
   นางสาวพัชราภา
เพ็งทัพ
4.9
                 
10
25871
   นางสาวณัฐชา
พุ่มน่วม
4.9
                 
11
25998
   นางสาวประภาดา
แสงอบ
4.9
                 
12
26001
   นางสาวพิชญา
ทิพวัน
4.9
                 
13
26006
   นางสาวมลธิดา
ขำทุ่ง
4.9
                 
14
26022
   นางสาวกฤตพร
ภูทรัพย์
4.9
                 
15
26025
   นางสาวกุลณัฐ
อ่อนจิ๋ว
4.9
                 
16
27392
   นางสาว อรปวีณ
ชัยบุมา
4.9