รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Social For Fun
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26672
   เด็กหญิงศรุตา
ศรีนิล
2.5
                 
2
26755
   เด็กหญิงเมธาวี
มีดีด
2.4
                 
3
26750
   เด็กหญิงพิชญา
พรมมี
2.4
                 
4
26738
   เด็กหญิงฐิติภา
สารคำ
2.4
                 
5
26737
   เด็กหญิงฐิติพร
สารคำ
2.4
                 
6
26703
   เด็กหญิงเนตรนภา
คำสุข
2.4
                 
7
26702
   เด็กหญิงเนตรชนก
เนตรผสม
2.3
                 
8
26678
   เด็กหญิงสุนิสา
ประวิง
2.3
                 
9
26619
   เด็กหญิงพิชญาพร
ทองธรรมชาติ
2.3
                 
10
26603
   เด็กหญิงดวงดาว
สุขศรี
2.3
                 
11
26667
   เด็กหญิงมัณฑิตา
รุ่งสว่าง
2.2
                 
12
26651
   เด็กหญิงตุลญา
ฉินเช้า
2.2
                 
13
26648
   เด็กหญิงณัฐพัชร์
แสงทอง
2.2
                 
14
26640
   เด็กหญิงกรวรรณ
โพธิ์งาม
2.2
                 
15
26613
   เด็กหญิงปภวรินทร์
จาดสอน
2.2
                 
16
26612
   เด็กหญิงนิมาลัย
กอไม้
2.2