รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายอารักษ์ ประพรม

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26101
   เด็กหญิงจันทร์นภา
รามวี
3.1
                 
2
26113
   เด็กหญิงทัตพิชา
เพชรไพศาล
3.1
                 
3
26115
   เด็กหญิงธนวรรณ
ทั่งทอง
3.1
                 
4
26121
   เด็กหญิงประภัสสร
อยู่ทอง
3.1
                 
5
26124
   เด็กหญิงภัครจิรา
อภิมนต์บุตร
3.1
                 
6
26127
   เด็กหญิงมณีรินทร์
ป้อมแก้ว
3.1
                 
7
26138
   เด็กหญิงอภิชญา
ยองใย
3.1
                 
8
26139
   เด็กหญิงอารยา
จันทา
3.1
                 
9
26140
   เด็กหญิงเอมิกา
แซ่ด้าน
3.1
                 
10
26143
   เด็กหญิงคณภรณ์
ภูทรัพย์
3.1
                 
11
26116
   เด็กหญิงธมลวรรณ
พัดพิน
3.2
                 
12
26120
   เด็กหญิงปภาวรินท์
โยงญาติ
3.2
                 
13
26331
   เด็กหญิงชนนิกานต์
ป้อมทุ่ง
3.2
                 
14
26112
   เด็กหญิงณีรภัทร
เรนทร
3.3
                 
15
26275
   เด็กหญิงอินทิราวรรณ
เพ็งเอี่ยม
3.3
                 
16
27276
   เด็กชายก้องภพ
อ่ำเอี่ยม
1.8
                 
17
27297
   เด็กหญิงธนพร
เรืองเดช
1.8