รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรี

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25682
   นางสาวปิยธิดา
แก้งสุยะ
4.1
                 
2
25746
   นางสาวจารุภัทร
พุกนุ่น
4.1
                 
3
25775
   นางสาววีนัสนันท์
กลิ่นหอม
4.1
                 
4
25759
   นางสาวธิติมาวดี
กลิ่นลูกอินทร์
4.2
                 
5
25760
   นางสาวนิศารัตน์
แพรเขียว
4.2
                 
6
25796
   นางสาวณัฐนิชา
บุญธรรม
4.3
                 
7
25862
   นางสาวกรวีร์
คงกำเหนิด
4.3
                 
8
25890
   นางสาววนิดา
เทียนคำ
4.3
                 
9
25892
   นางสาววรัญญา
เหลี่ยมแฉ่ง
4.3
                 
10
25934
   นางสาวศศิธร
เพ็ชรฟัก
4.3
                 
11
25907
   นางสาวกีรติกา
เขียวกลิ่น
4.4
                 
12
25894
   นางสาวสุจิรา
แก้วเกตุ
4.5
                 
13
25740
   นางสาวอังคณา
เถื่อนกวา
4.9
                 
14
25865
   นางสาวจิรินาพร
คชเคลื่อน
4.9
                 
15
25873
   นางสาวเทพสุดา
บุญมี
4.9