รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  พื้นฐานการลงทุน
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายไพรวรรณ์ พุ่มพวง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25287
   นางสาวณฐพร
เฟื่องฟุ้ง
5.1
                 
2
25306
   นางสาวภูษณิศา
แมลงภู่
5.5
                 
3
25795
   นางสาวณัฐณิชา
จำปาอิ่ม
4.2
                 
4
25814
   นางสาวภัทรวดี
ดีเรือง
4.2
                 
5
25800
   นางสาวธัญชนก
สุวัฒน์เมฆินทร์
4.3
                 
6
25793
   นางสาวชาลิสา
แช่มชู
4.5
                 
7
25867
   นางสาวชลลิตา
รุ่งสว่าง
4.5
                 
8
25868
   นางสาวฌัลลิกา​
ศรีสุวรรณ​
4.5
                 
9
25875
   นางสาวธนพร
แก้วภู
4.5
                 
10
25876
   นางสาวธนัชพร
ธรรมสอน
4.5
                 
11
25889
   นางสาวเมธาพร
พุฒทอง
4.5
                 
12
25893
   นางสาวสุกฤตา
สกุลนา
4.5
                 
13
25901
   นางสาวกชกร
อินกอง
4.5
                 
14
25908
   นางสาวจิราภา
ก้อนทองมา
4.5
                 
15
27384
   นางสาวเตชินี
บุญเจือ
4.5
                 
16
27385
   นางสาวบุษบงกช
ถึงเป้
4.5