รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ดาราศาสตร์ ม.ต้น
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายนิรุตติ์ หมื่นสิน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26677
   เด็กหญิงสุชัญญา
หนูเมือง
2.4
                 
2
26664
   เด็กหญิงพิชชาพร
บุญสุภา
2.2
                 
3
26634
   เด็กหญิงอภิชญาดา
เขียวสอาด
2.2
                 
4
26607
   เด็กหญิงธัญชนก
หงษ์ผ้วย
2.2
                 
5
26594
   เด็กหญิงกชมน
ทองเชื้อ
2.2
                 
6
26966
   เด็กหญิงนภสร
ดีงาม
2.1
                 
7
26665
   เด็กหญิงภัณฑิรา
สุขจ่าง
2.1
                 
8
26650
   เด็กหญิงณัฐวดี
บุญมี
2.1
                 
9
26644
   เด็กหญิงชนากานต์
ผุดผ่อง
2.1
                 
10
26131
   เด็กหญิงวรนิษฐา
พงษ์ภา
3.1
                 
11
26165
   เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์
รอดเจริญ
3.2
                 
12
26220
   เด็กหญิงวรรณกร
ภู่รา
3.2
                 
13
26297
   เด็กหญิงบงกชพร
เสมอภาพ
3.2
                 
14
27158
   เด็กหญิงฐิติกานต์
รุ่งเจริญ
1.5
                 
15
27307
   เด็กหญิงภัทรวดี แคร์ล
ราบูร์แด็ง
1.8