รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  วิทยาศาสตร์ทันโลก
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางอัจฉรา ชำนาญจิตร

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26704
   เด็กหญิงบุณยาพร
เถื่อนเป้า
2.1
                 
2
26630
   เด็กหญิงสิรินทรา
จันทขาว
2.1
                 
3
26623
   เด็กหญิงมริตา
ทองหล่อง
2.1
                 
4
26586
   เด็กหญิงสิริรัตน์
บุญเหมือน
2.1
                 
5
26575
   เด็กหญิงพิไลวรรณ
นาเเป้น
2.1
                 
6
26553
   เด็กหญิงจันทิมา
มีกลิ่น
2.1
                 
7
26169
   เด็กหญิงวรรณวิสา
จันตรี
3.1
                 
8
26310
   เด็กหญิงภัทรจิรา
น้อยคำ
3.1
                 
9
27120
   เด็กหญิงประกายมุก
พวงอูด
1.4
                 
10
27096
   เด็กหญิงวริศรา
แก้วรัตนศรีโพธิ์
1.3
                 
11
27001
   เด็กหญิงพิราวรรณ
ประเสริฐสุข
1.1
                 
12
27002
   เด็กหญิงภาวิณี
เทศทอง
1.1
                 
13
27004
   เด็กหญิงวรรณภรณ์
พูลชนะ
1.1
                 
14
27005
   เด็กหญิงวรรณวลี
นิลจันทร์
1.1
                 
15
27015
   เด็กหญิงสุพรรณสิริ
ถึงคำภู
1.1
                 
16
27323
   เด็กหญิงจุฑาทิพย์
อินหล่อ
1.9
                 
17
26980
   เด็กหญิงชนิตา
สายสนองยศ
1.1